Algemene voorwaarden Velans

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 Het deelnemen aan de activiteiten van Velans is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn/haar
gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 Voorafgaand aan een activiteit dient de deelnemer relevante blessures, aandoeningen, een
eventuele zwangerschap en medicijngebruik te melden aan de docent. Dit voor eigen veiligheid van de
deelnemer gedurende de les.
1.3 Velans is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor
enige vorm van lichamelijk/geestelijk letsel voor, tijdens of na een activiteit.
1.3 Velans is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect,
respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt
aan eigendommen van Velans, dienen te worden vergoed.

Artikel 2. Lidmaatschap en betaling
2.1 De deelnemer koopt een strippenkaart of losse les waarmee hij/zij kan deelnemen aan de yogalessen.
2.2 Een strippenkaart is overdraagbaar en kan door meerdere personen tegelijk gebruikt worden.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan activiteiten, vindt er geen
restitutie van betaling plaats.
2.4 De betaling van een activiteit geschiedt naar aanleiding van een factuur en binnen twee weken na het
ontvangen van de factuur.
2.5 Een proefles kan slechts eenmalig aangeschaft worden.
2.6 Voor de actuele tarieven zie ‘tarieven’ op de website.

Artikel 3. Feestdagen, vakantie en annulering lessen
3.1 Op feestdagen zijn er geen lessen van Velans. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en
app.
3.2 Vakantieperiodes zullen tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en app.
3.3 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij
ziekte of ongeval docent) wordt dit gecommuniceerd per e-mail, website en app.

Artikel 4. Uitsluiting
4.1 Velans behoudt zicht het recht voor uitsluiting van deelname aan een les indien de deelnemer zich niet aan
de algemene voorwaarden houdt.
4.2 Velans heeft het recht om een deelnemer de les te weigeren indien de lichamelijke en/of geestelijke
toestand van dien aard is dat het onverantwoorde risico’s met zich mee brengt.

Artikel 5. Persoonlijke gegevens
5.1 De persoonlijke gegevens van de deelnemer zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor
administratieve doeleinden gebruikt.
5.2 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de klant dienen per omgaande aan Velans te worden
doorgegeven.

Artikel 6. Wijzigingen lesrooster, prijzen en algemene voorwaarden
6.1 Velans behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig
worden gecommuniceerd via de e-mail en website.
6.2 Velans behoudt zicht het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en
locatie te wijzigen. Aanpassingen hiervan zullen tijdig worden gecommuniceerd via de e-mail en website.
6.3 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Velans. Door deelname aan een
activiteit van Velans verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden.
6.4 Velans heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
6.5 De geldende algemene voorwaarden zijn na te lezen op de website.