Privacyverklaring Velans

Wie is Velans?
Velans, gevestigd in Deventer is de eenmanszaak van yogadocent en orthopedagoog Veronique van
Dam. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
Veronique van Dam / veronique@velans.nl / 0657737183

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, omdat je deze gegevens
zelf aan mij hebt verstrekt en/of ik deze via een andere organisatie heb verkregen (per e-mail of op
papier). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens via whatsapp (wanneer je les bij mij volgt)
Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Ik gebruik persoonsgegevens voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Dit kan zijn om:
– Jouw betaling af te handelen
– Je relevante informatie toe te zenden
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig
heb voor de belastingaangifte

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld. Dit zal sowieso 7 jaar na het aflopen van het doel zijn, gezien ik dit
verplicht ben volgens de belastingdienst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Ik heb een accountant voor mijn inkomstenaangifte. Hij ziet jouw factuurgegevens.
Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in een opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen je gegevens worden gebruikt voor
opsporing, als je via mijn site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere
uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast zijn er cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat ik de website daarop kan aanpassen en mijn diensten kan verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar veronique@velans.nl.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met veronique@velans.nl.

Tot slot
Ik heb het recht deze privacyverklaring aan te passen. Wanneer ik dit heb gedaan, zal ik het melden
op mijn website www.velans.nl.